کد آهنگ پیشواز علی عبدوالمالکی

کد آهنگ پیشواز علی عبدوالمالکی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل و همراه اول و رایتل علی عبدوالمالکی

کد آهنگ پیشواز علی عبدوالمالکی

ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

 • هــوا دو نفره س| ۳۳۱۸۷۹۲
 • وایســـــــــــا| ۳۳۱۸۷۹۳
 • عشــــــق من | ۳۳۱۸۷۹۴
 • مخــــــاطب خـــاص| ۳۳۱۸۷۹۵
 • عکــــس لب دریــــا | ۳۳۱۸۷۹۶
 • یــــهویـــــی | ۳۳۱۸۷۹۷
 • سخــــته| ۳۳۱۸۷۹۸
 • تیـــــکه کـــــلام | ۳۳۱۸۷۹۹
 • بی جهت نیست| ۳۳۱۸۸۰۰
 • هوا بــارونیـــــــــه| ۳۳۱۸۸۰۱
 • تو حـــــق نداری| ۳۳۱۸۸۰۲
 • گریه نکـــــــن | ۳۳۱۸۸۰۳
 • همســــــــــایه | ۳۳۱۸۸۰۴
 • نشــــــــــــــــد| ۳۳۱۸۸۰۵

همراه اول : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز همراه اول موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

 • هوا دو نفره س|  ۷۶۶۵۰
 • وایســـــــــــــــــــا|  ۷۶۶۵1
 • دلم مونـــــده رو دستم |  ۷۶۶۵۲
 • عشـــــق مــــــــن |  ۷۶۶۵۳
 • مـــخاطب خـــــاص|  ۷۶۶۵۴
 • عکس لب دریــــــا | ۷۶۶۵۵
 • یــــــهویــــــــی | کد فعال سازی : ۷۶۶۵۶
 • سختـــــــــه|  ۷۶۶۵۷
 • تیــــــکه کـــــــلام | ۷۶۶۵۸
 • بی جـــــــهت نیــــست|  ۷۶۶۵۹
 • هــوا بارونیـــــــــه|  ۷۶۶۶۰
 • تو حـــــق نداری| ۷۶۶۶۱
 • گریـــــــــه نکــــن | ۷۶۶۶۲
 • همســـــــایه | ۷۶۶۶۳
 • نشــــــــــــد| ۷۶۶۶۴

رایتل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز رایتل موردنظر دستور ” کد راینواز+فاصله+ON ” را به سامانه پیامکی ۲۰۳۰ ارسال نمایید.

 • هوا دو نفره س|١۶٠١٨٢
 • وایســــــــــــا|١۶٠١٨٣
 • دلم مونــــــــــده رو دستم | ١۶٠١٨۴
 • عشـــــــــق من | ١۶٠١٨۵
 • مخـــــــاطب خاص|١۶٠١٨۶
 • عکـــــــس لب دریـــــا |  ١۶٠١٨٧
 • یــــــهویــــــی |  ١۶٠١٨٨
 • سختـــــــــه|  ١۶٠١٨٩
 • تیــــکه کــــــلام | ١۶٠١٩٠
 • بی جـــــهت نیـــــست|١۶٠١٩١
 • هوا بارونیـــــــــه|  ١۶٠١٩٢
 • تو حــــــق نــــداری|١۶٠١٩٣
 • گریـــــــه نکـن |  ١۶٠١٩۴
 • همســـــــــــایه | ١۶٠١٩۵
 • نشـــــــــــــــــد|  ١۶٠١٩۶

برای دانلود آهنگ های علی عبدوالمالکی کلیک کنید.

نظر خود را بنویسید

×